Školení dle nařízení vlády 194/2022

ÚVOD

|

REGISTRACE A TERMÍNY ŠKOLENÍ

|

REVIZE LEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

|

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY

|

ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE

Školení dle nařízení vlády 194/2022


Jednodenní kurz, včetně přezkoušení, je určen všem pracovníkům s elektrotechnickým vzděláním, kteří nemají osvědčení a nebo kterým končí jeho platnost. Platnost osvědčení je tři roky od data vydání.

Nařízení vlády stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří obsluhují nebo pracují na elektrickém zařízení, řídí činnost v organizacích, které vyrábějí, montují, udržují v provozu nebo projektují elektrická zařízení nebo provádějí na elektrickém zařízení činnost dodavatelským způsobem; dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací. Uvedení pracovníci musí být tělesně a duševně schopní a musí splňovat podmínky stanovené NV 194/2022 Sb.

Doklady ke zkouškám dle N.V. 194/2022. Bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

 • Doklad o odborném vzdělání v oblasti elektro ( výuční list, maturitní vysvědčení, a pod. v oboru elektro )
 • Případně potvrzení zaměstnavatele o vzdělání viz. příloha N.V. 194/2022
 • Předchozí osvědčení dle Vyhl. 50/78 Sb.
 • Potvrzení praxe dle požadavku N.V. 194/2021
 • Adresa trvalého bydliště, datum narození
 • Fakturační údaje, Ičo, Dič, pro vystavení faktury

  Členění elektrotechnických kvalifikací dle Nařízení Vlády 194/2022 Sb.

  §4 Osoba poučená (nemusí mít odborné vzdělání elektro)
  (1) Osoba poučená je odborně způsobilá osoba, která byla v rozsahu své činnosti školena o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnost na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, dále byla školena v oblasti možných zdrojů a příčin rizik na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, upozorněna na možné ohrožení elektrickými zařízeními, seznámena s postupy pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickým proudem a byly u ní tyto znalosti ověřeny; za osobu poučenou se považuje rovněž osoba znalá, jejíž přezkoušení podle tohoto nařízení pozbylo platnosti, přičemž tato osoba může po úspěšném složení zkoušky o způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice opět získat stupeň odborné způsobilosti osoby znalé.

  §6 Elektrotechnik (musí mít odborné vzdělání elektro)
  Elektrotechnik je osoba s odbornou kvalifikací podle která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik. Pro pracovníky bez elektrotechnické praxe je podmínkou dohled pracovníka znalého s praxí min. 2 roky po dobu jednoho roku.

  §7 Vedoucí elektrotechnik (musí mít odborné vzdělání elektro)
  Vedoucím elektrotechnikem může být pouze osoba, která má odbornou kvalifikaci, splňuje požadavek minimální délky odborné praxe podle odstavce 2 a po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Vedoucí elektrotechnik může vykonávat veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik, řízení činností, řízení provozu a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle jiného právního předpisu.
  Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti vedoucího elektrotechnika činí pro práce na el. zařízení pod napětím do 1000V bez nebezpečí výbuchu je 2 roky (E2A).
  Našich služeb pravidelně využívá více než 1.000 zákazníků z Brna i celé ČR
 • Centrum školení:
  Petr Navrátil
  Královopolské Vážany 7
  Rousínov 683 01

  tel: 534 00 99 01
  gsm: 603 11 66 37
  email: info@elektrorevizebrno.cz

  ič:44073631
  dič:7305023814

  osvědčení:
  ev.č. 15907/5/22/R-EZ-E2A,E2B

  oprávnění:
  ev.č. 369/22/EZ-M,O,R,Z-E2A,E2B


  Nové školící centrum, kapacita 14 osob
  Copyright 2023 - Petr Navrátil www.elektrorevizebrno.cz